Trafikmätningar

Trafikmätning

Det senaste uppdraget gällde de allmänna vägarna inom Trafikverkets Region Norr och påbörjades 2012 med mätningar i huvudsak på länsvägar med vägnummer över 500.

Under 2013 har mätningar utförts på vägar med vägnummer 100 – 500.
2014 och 15 skedde mätningar på de större vägarna med vägnummer 1 – 99.

Varje mätavsnitt (punkt) mäts fyra gånger under året fördelade mellan helg- och vardagsmätningar med en jämn spridning i tiden enligt en statistisk modell. Efter årets slut kan man utifrån fyra korttidsmätningar (stickprov) beräkna medeldygnstrafiken under året (ÅDT).

Mätresultaten analyseras och efter godkännande sker inläsning till Trafikverkets databas TINDRA.

För varje mätpunkt görs en riskanalys för fältarbetet på vägen. Där det erfordras används tungt skydd (TMA) för fältpersonalens säkerhet.

I dagsläget ligger trafikmätningarna vilande i väntan på nya uppdrag.